Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

chaoswmojejglowie
7873 1749
Reposted fromtichga tichga viacreepydoughnut creepydoughnut
chaoswmojejglowie
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaznikajac znikajac
1212 df38 500
Reposted frompupuch pupuch vialeimakid leimakid
chaoswmojejglowie
4706 976f
Reposted fromkarahippie karahippie vialeimakid leimakid
chaoswmojejglowie
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku vialeimakid leimakid
chaoswmojejglowie
2247 d1e4
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakonwalia konwalia

April 11 2018

chaoswmojejglowie
5805 f4cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 03 2018

chaoswmojejglowie
3675 b73f
Reposted fromtwice twice viakaat kaat
chaoswmojejglowie
9758 c531 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakaat kaat
chaoswmojejglowie
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Reposted fromabsolem absolem viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Reposted frommicrowalrus microwalrus viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Reposted fromdanio danio viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
chaoswmojejglowie
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viamrrrrrrrrr mrrrrrrrrr

March 26 2018

chaoswmojejglowie
6246 522a
Reposted fromcalifornia-love california-love via404found 404found
chaoswmojejglowie
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viamrrrrrrrrr mrrrrrrrrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl